Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna avtalsvillkor

Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund ("Kund") och Tinkerpod, avseende webbhotellstjänster ("Tjänsterna") i delad servermiljö ("Webbhotellet").
Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta delar av Tjänsterna till någon annan utan Tinkerpod medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

Tjänsterna

Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Tinkerpod hemsidor. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder
Tinkerpod tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker personlig eller via e-post, telefon och information på Tinkerpods hemsidor.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Tinkerpod. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.
Tinkerpod tillämpar ångerrätten även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.
Ångerrätten gäller inte köp av Domännamn. Tinkerpod kan inte lämna tillbaka inköpta Domännamn och Kunds köp av domännamn kan därför ångras endast till dess betalning sker, men inte senare.
Tinkerpod tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos Tinkerpod ytterligare 2 veckor.
Uppsägning anses också ha skett om Kund inte betalar faktura för ny avtalsperiod och inte heller betalar inom fyra veckor efter tredje påminnelse.
Vid uppsägning och avslut under pågående avtalsperiod återbetalas avtalsavgift för kvarvarande avtalsperiod.

Domännamn

Vid beställning av domännamn hos Tinkerpod, gör Tinkerpod motsvarande beställning hos leverantör. Denna beställning verkställs först när Kunds betalning för domännamnet har inkommit till Tinkerpod.
Kund ansvarar för att beställt domännamn inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning.
Tinkerpod svarar inte för skador som kan uppkomma genom att beställt domännamn är upptaget, eller blir upptaget innan beställningen är klar hos leverantören.

Avgifter

Avgifter för Tjänsterna utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalningsvillkoret är 30 dagar netto och betalning sker via banköverföring.
Tinkerpod har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta debiteras inte. Om betalning för en ny avtalsperiod uteblir avslutas tjänsterna tidigast efter 2 veckor. Innan Tjänsterna avslutas skickas påminnelser till Kund via e-post till den adress som Kund har angivit.
Kund skall snarast meddela Tinkerpod om faktura anses felaktig. Har Kund inom åtta dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Tinkerpod medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.
Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.

Överlåtelser

Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter Tinkerpod medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Tinkerpod har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
Tinkerpod får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

Tinkerpods ansvar

Tinkerpod utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet och Tinkerpod är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Tinkerpod svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Tinkerpod ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Tinkerpod servrar.
Tinkerpod ansvarar endast för skador som Tinkerpod eller av Tinkerpods anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. Tinkerpods skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part.
Begränsning gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Tinkerpod måste meddela detta omedelbart. Tinkerpod lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Tinkerpod och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.
Tinkerpod har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Tinkerpod garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.

Kunds ansvar

Kunden ansvarar för att Tinkerpod har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. Tinkerpod ansvarar inte för problem och skador som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Tinkerpods meddelanden.
Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet eller Kunds verksamheten på Webbhotellet inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. Tinkerpod förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Tinkerpod uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som inte är acceptabel.
Tinkerpod har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Tinkerpod har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information orsakar skada för Tinkerpods kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om skadan orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
Avtalet kan sägas upp av Tinkerpod om Kund bryter mot de villkor som gäller enligt detta avtal. Innan uppsägning verkställs ska Tinkerpod, om det är möjligt, ge Kund skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i den delade servermiljön, som kan antas hota funktionen på andra Kunders hemsidor, förbehåller sig Tinkerpod rätten att omedelbart - och utan föregående varning - stänga hemsida som orsakar problemen.
Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Tinkerpod i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

Övrigt

Tinkerpod behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Som personuppgiftsbiträde hanterar Tinkerpod personuppgifter i enlighet med instruktioner från Kund. Tinkerpod vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.
Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
Tinkerpod har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet.
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt.